Wie zijn wij?

Werken bij 2Samen?

Onze collega’s maken onze kwaliteit! Kom jij ons team versterken?

Meer informatie

Wie zijn wij?

2Samen maakt kinderopvang tot een echt waardevolle tijdsbesteding voor uw kind! Wij bieden een plek waar uw kind vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kan verkennen, onder deskundige en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Wij bieden ook kinderopvang bij u in de buurt!

Bij 2Samen kunt u ervan op aan dat we altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Bij Beleid leest u meer over onze pedagogiek, voedingsbeleid, plaatsingsbeleid en huisregels.

Bent u op zoek naar de klachtenprocedure, klik dan hieronder op 'Samen met u: Oudercommissies en Klantenraad'.
Onze missie

Wat maakt ons speciaal

 • Blijvend investeren in kwaliteit
 • Uitsluitend gediplomeerde en doorlopend bijgeschoolde medewerkers
 • Veelzijdig activiteitenaanbod met muziek, (peuter)dans en uitstapjes
 • Uitdagende bso-activiteiten en een zomerkamp van KICKS
 • All-in-tarieven
 • Aandacht voor duurzaamheid

Onze

missie

“Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst.
De kinderwereld = onze wereld.”


Onze visie:

Onze visie hebben we verwoord in een belofte aan kinderen:

Wij zien jou!

Wij willen jou echt leren kennen. Op allerlei manieren laat je ons weten wat je nodig hebt. Daar staan we voor open en sluiten we op aan. Dat doen we met een positieve blik en door achter gedrag te kijken.

In een rijke, veilige en liefdevolle omgeving dagen we je uit om spelenderwijs de wereld te ontdekken. Op jouw manier en in je eigen tempo. Samen gaan we op zoek naar wat je leuk en interessant vindt en waar je energie van krijgt. Zo leer je steeds weer nieuwe dingen en ontdek je jouw talenten.

Van en met elkaar leren, gaat bij ons vaak vanzelf. Want met de andere kinderen oefen je veel. Voor nu en voor later. We doen het niet alleen, maar samen met je ouders, met school en alle mensen om jou heen die belangrijk zijn voor jouw toekomst. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor jou en de wereld waarin je opgroeit.

Dit is onze belofte aan jou!

De organisatie
2Samen is een organisatie met 80 jaar ervaring, die constant blijft investeren in kwaliteit, zoals goed opgeleide medewerkers, ruime locaties met een eigen karakter en uitstraling en een activiteitenaanbod waar de ontwikkeling en het plezier van de kinderen centraal staan.

Met ruim 70 vestigingen verspreid over Den Haag en het Westland (Monster en Naaldwijk) is 2Samen de grootste professionele kinderopvangorganisatie in de regio. Wij bieden op onze locaties: dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal), voorschoolse educatie (VE), buitenschoolse opvang en vakantieopvang.

Raad van Bestuur

Zoë Kwint-Elkerbout 2 Kinderopvang 2Samen Den Haag Monster NaaldwijkKinderopvang 2Samen is een stichting.
De stichting wordt bestuurd door directeur/bestuurder Zoë Kwint-Elkerbout.
Zij heeft de dagelijkse leiding van 2Samen en is verantwoordelijk voor het beleid. Zij zet de strategische lijnen uit en draagt inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijkheid voor 2Samen.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Klantenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

 • mr. Ferdinand Strijthagen (voorzitter)
 • ir. Daniëlle Aldershoff MSc.
 • Jan Meenderink RA
 • Marieke van der Plas
 • Martine Abercrombie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Op centraal niveau wordt door het managementteam, de bestuurder en de toezichthouders aandacht geschonken aan zowel de bedrijfsvoering als aan (voorwaarden voor) onze kwalitatieve opvang.

2Samen werkt volgens de Governance Code Kinderopvang en hecht veel waarde aan een ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin begrippen als transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan.

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van 2Samen is gevestigd aan Alexanderveld 5 in Den Haag. Er werken circa 70 medewerkers op verschillende afdelingen: Pedagogiek & Kwaliteit, Finance & Control, Planning & Advies, Marketing & Communicatie, Personeel & Organisatie, ICT, Facilitair en KICKS.

Heeft u vragen aan een afdeling, u kunt terecht bij:

 • Regiomanagers: Margo Gankema en Danielle Vooijs
 • Manager Klantrelaties, Marketing & Communicatie: Yolande Michiels van Kessenich
 • Manager HR, Pedagogiek & Kwaliteit: Sandra de Leeuw
 • Manager Bedrijfsvoering: Leonie van der Zanden-Veth

Locaties

Onze locaties zijn verdeeld over 30 units. Iedere unit heeft een Unitmanager, die de dagelijkse leiding over de locaties van die unit heeft en de contacten in de wijk onderhoudt. Op ieder kindercentrum werkt een Locatiecoördinator en een team met gediplomeerde en doorlopend bijgeschoolde pedagogisch medewerkers, ondersteund door pedagogen en hbo-coaches. De Unitmanagers worden aangestuurd door een Regiomanager.

Organogram
Samen met u: Oudercommissies en Klantenraad

2Samen streeft naar een regelmatig contact met alle ouders. Goed overleg over wat uw kind nodig heeft, vinden we erg belangrijk. Maar ook uw mening over de gang van zaken op het centrum van uw kind waarderen we zeer. Met ideeën kunt u altijd terecht bij de Locatiecoördinator van het centrum van uw kind. Alleen met uw input kunnen we onze dienstverlening volledig op uw wensen aanpassen. Wilt u meer doen? Dan bent u van harte welkom in de oudercommisie of klantenraad.

Oudercommissies

Ieder kindercentrum heeft in principe een oudercommissie. Via deze oudercommissies blijven we goed op de hoogte van de wensen van ouders en streven we ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke wensen van ouders in uw kindercentrum aan te passen. Leden van de oudercommissie behartigen het belang van de ouders en kinderen en bevorderen een goede relatie met het personeel van het kindercentrum.

Klantenraad

De Klantenraad bestaat uit ouders/verzorgers met kinderen die bij 2Samen worden opgevangen en stelt zich ten doel de gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen. Periodiek bespreekt de Klantenraad daartoe bepaalde onderwerpen met de bestuurder/directeur van 2Samen.

De Klantenraad onderhoudt intensief contact met het Bestuur van 2Samen, en doet dat feitelijk namens alle ouders van 2Samen; hiervoor hebben de Oudercommissies van 2Samen een mandaat afgegeven.

De leden van de Klantenraad zijn:

 • Mark Rieff (voorzitter)
 • Erna van Houdt
 • Sanne Bandsma
 • Petra Frederiks
 • Marlies van der Wiel
 • Monique Timmerman
 • Janneke Vlemmix

Wij zijn altijd op zoek naar betrokken ouders die de Klantenraad komen versterken. Belangstelling? Meldt u dan aan via klantenraad@2samen.nl.

Ongevallenprocedure

Kinderen ontwikkelen zich door op ontdekking uit te gaan. Om deze ontdekkingstocht mogelijk te maken zorgen wij voor een veilige omgeving zonder al te grote gevaren. Daarbij houden we rekening met de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen. Binnen 2Samen proberen we ongelukken te voorkomen. Helaas zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe wij handelen als zich een ongeval of incident voordoet.

Mocht u meer informatie willen over onze Ongevallenprocedure of bent u op zoek naar andere procedures van 2Samen, kunt u daar natuurlijk naar informeren. U kunt mailen naar onze Kwaliteitsfunctionaris.

Maatschappelijke kinderopvang
Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Juist in de eerste levensjaren van een kind ontwikkelen de hersenen zich razendsnel en onze pedagogisch medewerkers kunnen dankzij hun kennis inspelen op de ontwikkelingsfase van het kind.

Waarom is maatschappelijke kinderopvang goed voor alle kinderen?

Kinderopvang is ook goed voor het welzijn van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werken wij nauw samen met gemeente en (jeugd)zorg en bieden we ‘kindnabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Door samen te werken met het onderwijs kunnen we de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar optimaliseren. Daarnaast is kinderopvang belangrijk voor werkende ouders om werk en de zorg voor kinderen te combineren of op een andere manier participeren in onze maatschappij.

Omdat kinderopvang zoveel kan betekenen voor kinderen vindt Kinderopvang 2Samen dat alle kinderen hier een aantal dagdelen per week recht op hebben en dat kinderopvang betaalbaar zou moeten zijn voor alle ouders; werkend of werkzoekend. Vandaar dat maatschappelijke kinderopvangorganisaties kinderopvang aanbieden ook in wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wel hard nodig hebben.

Om dit te realiseren zouden rendementen verdiend in de kinderopvang niet weg mogen vloeien uit de sector. Daarom zijn wij lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Lees meer hierover in de digitale flyer: BMK Infosheet

Klachtenprocedure
U en uw kind(eren) staan centraal in onze dienstverlening. Wij hechten dan ook veel belang aan een goede afhandeling van een mogelijke klacht.

Een klacht is een gratis advies

Klachtenprocedure Kinderopvang 2Samen Den Haag Monster Naaldwijk dagopvang bso2Samen doet er alles aan om goede service te bieden. Uw mening is daarin van groot belang. Als u aangeeft ergens niet tevreden over te zijn, geeft u ons immers de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Aarzel dus niet om uw mening te delen met onze medewerkers.

Bij wie kunt u terecht?

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Heeft u een klacht die te maken heeft met het handelen van een bepaalde medewerker, dan raden wij u aan om dit in eerste instantie rechtstreeks met diegene te bespreken.

Mocht u er samen niet uitkomen en leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u door het invullen van onderstaand klachtenformulier bij onze klachtenfunctionaris terecht. Bij 2Samen is deze rol belegd bij de kwaliteitsfunctionaris. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien.

Heeft u een klacht?

Klik hier om het klachtenformulier in te vullen.

De behandeling van uw klacht

Na het indienen van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met een klachtenformulier houden we helder in beeld wat de klacht precies behelst, zodat daar geen  m misverstanden over ontstaan. Het uitgangspunt is dat wij het met u eens zijn geworden over de gewenste afhandeling van de klacht, binnen zes weken na de schriftelijke indiening.

Jaarlijks evalueren wij de afhandeling van klachten zodat wij eventuele verbeterpunten effectief kunnen oppakken.

Externe klachtenbehandeling

Als de interne klachtenprocedure niet tot de gewenste oplossing heeft geleid, kunt u een geschil voorleggen aan De Geschillencommissie. Dit kan als:

 • 2Samen niet binnen zes weken heeft gereageerd op uw schriftelijke klacht.
 • Wij het, samen met u, niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van
  een klacht.

In uitzondering op het bovenstaande kunt u meteen bij De Geschillencommissie terecht als in alle redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht indient bij de kinderopvangorganisatie zelf.

Klik hier voor onze klachtenprocedure.
Wij hechten veel belang aan een goede afhandeling van een mogelijke klacht.

Thuis in kinderopvang

Je thuis voelen en helemaal jezelf kunnen zijn. Dat is bij 2Samen heel belangrijk!  Bij ons kun je samen groeien. Ontdekken. Plezier maken. En zelfs een beetje ‘donderstenen’. Dat geldt trouwens niet alleen voor kinderen maar ook voor ouders én onze medewerkers. Samen zijn we thuis in kinderopvang.

Publicaties
Kinderopvang 2Samen heeft brochures en folders ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met onze kinderopvang.

Ook speciale uitgaven

Naast algemene en specifieke informatie kunt u ook de speciale uitgaven zoals de infobladen ‘IKK’ en ‘Harmonisatie’ en de specials ‘Voedingsbeleid’ en ‘KICKS 10 jaar’ hier lezen.

Jaarlijks publiceren wij ook ons sociaal jaarverslag met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Klik hier voor alle publicaties van 2Samen.