Plaatsingsbeleid

Uw kind
vrijblijvend inschrijven

Inschrijven

Plaatsingsbeleid

Wij streven ernaar uw kind een passende plaats te bieden op de 2Samen-locatie van uw keuze, op de gewenste ingangsdatum en de door u gewenste dagen. Om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben wij een plaatsingsbeleid. Dit beleid bevordert een evenwichtige leeftijdsopbouw én continuïteit in de samenstelling van de groepen. Wilt u meer weten, bekijk dan ons volledige plaatsingsbeleid.
Minimale afname
Wij adviseren ouders om minimaal twee dagen per week kinderopvang af te nemen. Aan dit advies liggen verschillende pedagogische overwegingen ten grondslag:

Hele dagopvang in een kinderdagverblijf (kdv)

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is het belangrijk dat zij goed kunnen wennen aan de andere kinderen, de groepsregels en de groepsleiding. Pas dan voelen zij zich thuis en is er ruimte voor ontdekken. Uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit onze eigen ervaring, blijkt dat kinderen die slechts één dag per week komen meer moeite hebben om hun draai te vinden. Als ouders er toch voor kiezen om hun kind één dag te plaatsen, dan kan dat op voorwaarde dat het desbetreffende kind hieronder goed gedijt.

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)

Aangezien kinderen in de peuterspeelzaal dagelijks maar een paar uurtjes komen, houden wij bij deze opvangvorm vast aan een minimale afname van twee dagen per week. Dit maakt het voor de kinderen vele malen leuker. Het stelt de andere kinderen en de groepsleiding beter in staat zich in elkaar te verdiepen.

Buitenschoolse opvang (bso)

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd ligt dit wat anders. Zij beschikken over een ruimer netwerk en hebben meer ervaring bij het zich voegen naar nieuwe situaties. In de buitenschoolse opvang is het soms wel mogelijk kinderopvang voor één dag af te nemen. Wel stellen we een maximum aan het aantal kinderen dat één dag afneemt. Informeer daarom even naar de mogelijkheden bij de locatie van uw keuze.

In lijn met ons beleid t.a.v. de geadviseerde minimale afname van twee dagen per kind per week, hebben kinderen die wekelijks meer dagen afnemen voorrang bij plaatsing.

Plaatsing op meerdere locaties

Uit pedagogisch oogpunt raden wij ouders ten zeerste af om hun kind(eren) op verschillende locaties te plaatsen. We gaan daarom zeer terughoudend om met dergelijke verzoeken.

Vaccinatie en bijzondere zorg

Ongevaccineerde kinderen

Om groepsimmuniteit zoveel mogelijk te waarborgen, plaatsen wij maximaal één ongevaccineerde baby per dag en nooit meer dan 5% ongevaccineerde kinderen per kindercentrum. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Bijzondere zorg

Het kan zijn dat uw kind door gedrag, handicap, of ontwikkelingsachterstand extra zorg nodig heeft. Als dit van tevoren bekend is, is het belangrijk dit bij de aanmelding aan te geven, zodat wij kunnen overleggen of plaatsing mogelijk is en hoe dit in zijn werk gaat. Wij zullen er alles aan doen om uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft.

Bij 2Zonnebloemen en 2Walvissen vangen wij ook kinderen op met extra zorgbehoeften. Vanuit Kombino is er dagelijks een pedagogisch medewerker en een verpleegkundige paraat voor de extra zorg en ondersteuning. Mochten wij de opvang van uw kind niet binnen de mogelijkheden van 2Samen kunnen realiseren, dan adviseren wij u in het zoeken naar andere opvangmogelijkheden voor kinderopvang.

Groepsgrootte
Per 1 januari 2019 is als extra maatregel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), de Beroepskracht-kind-ratio (BKR), toegevoegd.

Beroepskracht-kind-ratio in het kinderdagverblijf

Het maximale aantal baby’s van nul jaar per pedagogisch medewerker is omlaag gegaan van vier naar drie. Pedagogisch medewerkers hebben hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar.

Bij 2Samen zetten we hoog in op de kwaliteit van babyopvang. In tegenstelling tot veel andere organisaties behouden we daarom onze babygroepen (0-2 jaar). Dit is beter voor de rust in de groep en het welbevinden van de baby’s.

Beroepskracht-kind-ratio in de peutergroepen

Bij de peutergroepen (met kinderen vanaf 2 jaar oud) mogen kinderopvangaanbieders één beroepskracht per 8 kinderen inzetten. Indien een groepsruimte voldoet aan de wettelijke eis ten aanzien van de benodigde vierkante meters, kan een peutergroep uit maximaal 16 kinderen bestaan.

Beroepskracht-kind-ratio in de buitenschoolse opvang

Voor kinderen van zeven jaar en ouder is het maximale aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog gegaan van tien naar twaalf kinderen. Voor groepen met kinderen van vier tot dertien jaar gaat het maximumaantal kinderen per pedagogisch medewerker naar elf. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte.

Bij 2Samen kijken we per locatie of de bso-ruimte het toelaat om meer kinderen per medewerker te plaatsen. Daardoor komen er bij ons in de meeste gevallen niet meer kinderen in de groepen. Waar dit wel het geval is, heeft de wijziging van de BKR invloed op de bezetting en inroostering.

Huisregels

De ‘Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang’ van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en ons huisreglement zijn op plaatsingen bij 2Samen van toepassing. Deze documenten sturen wij u toe wanneer u klant bij ons wordt. U kunt ze hieronder ook downloaden.

Wilt u een dag ruilen? Hieronder kunt u ook ons ruilbeleid downloaden.

Huisreglement 2Samen Algemene voorwaarden Spelregels Ruilbeleid Privacy
Sluitings- en margedagen

Al onze kindercentra zijn het hele jaar geopend behalve tijdens de nationale gedenk- en feestdagen.
Onze sluitingsdagen vindt u terug in ons huisreglement. Ook vindt u deze data terug op de sluitingsdagenposter, die op onze kindercentra hangt en die u hieronder kunt downloaden.

Margedagen / Roostervrije dagen

Basisscholen kennen zogenaamde margedagen. Dit zijn extra vrije dagen van de scholen buiten de reguliere vakanties en nationale gedenk- en feestdagen. De buitenschoolse opvang van 2Samen biedt op deze dagen extra opvang, mits minimaal vijf kinderen opvang nodig hebben op die dagen. Indien er een mogelijkheid is, zullen we bso-locaties in de buurt samenvoegen om aan dit aantal van vijf te komen. Dit minimum van vijf kinderen is vanzelfsprekend niet van toepassing in de gebruikelijke vakantieperioden.

Wil u meer weten? In de samenvatting van ons ‘roostervrijedagen-protocol’ hieronder leest u alles over kinderopvang op roostervrije dagen van de school van uw kind.

Roostervrijedagen protocol Sluitingsdagen 2024 Sluitingsdagen 2024 peuteropvang