Beleid 2Samen

Werken bij 2Samen?

Ons personeel maakt onze kwaliteit! We zijn regelmatig op zoek naar goede krachten die ons team willen komen versterken.

Meer informatie

Beleid 2Samen

Wanneer u kiest voor een kinderopvangorganisatie wilt u ongetwijfeld dat zaken ‘achter de schermen’ goed geregeld zijn. Bij ons kunt u ervan op aan dat we altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook staat onze volledige werkwijze goed op papier. Daardoor krijgt u op elke 2Samen-locatie ook 2Samen-kwaliteit.
Pedagogiek
Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Ook geeft het richting aan een eenduidige inrichting van onze binnen- en buitenruimtes.

Pedagogen en pedagogisch coaches in dienst

Als één van de weinige kinderopvangaanbieders in de regio hebben wij pedagogen en pedagogisch coaches in dienst die toezien op de pedagogische kwaliteit en onze medewerkers in de dagelijkse praktijk trainen en begeleiden.

Aantoonbare kwaliteit

Onze pedagogische kwaliteit wordt periodiek onderzocht door het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek). Door kwaliteit meetbaar te maken, kunnen we deze gericht en aantoonbaar blijven verhogen.

Pedagogisch medewerkers worden bijgeschoold via coaching in de praktijk en een (online) cursusaanbod op het gebied van de laatste opvoedkundige inzichten. Ook volgen zij bijvoorbeeld cursussen kinder-EHBO, voorlezen, rekenen en wiskunde voor peuters, inspelen op de ontwikkeling en spelbetrokkenheid.

Deskundigheidsbevordering

Onze medewerkers zorgen dagelijks voor hoge kwaliteit kinderopvang. Om deze kwaliteit te blijven verhogen, investeren we gericht in het bevorderen van hun kennis en vaardigheden. Zo krijgen ze de kans om te blijven groeien en zich te ontwikkelen als professional. Dat vinden we belangrijk, want hoe beter onze medewerkers zijn in hun vak, hoe beter zij de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. We bieden onder andere workshops, trainingen en coaching on te job. Daarin sluiten we aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

In Video Interactietrainingen worden medewerkers jaarlijks gefilmd en reflecteren ze samen met een pedagoog of manager waar verbeterpunten liggen. Daarin ligt de focus op het verbeteren van interacties tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat investeren in de zogenoemde interactievaardigheden werkt. Deze bepalen in grote mate de kwaliteit van opvang. 2Samen heeft bovendien meerdere Pedagogische Coaches in dienst (waaronder speciale VVE-coaches en een BSO-coach) die steeds een aantal maanden in een groep meelopen om medewerkers in de praktijk te trainen.

Al onze locaties bieden 2Samen-kwaliteit

Het pedagogisch beleid maakt al onze locaties duidelijk onderdeel van Kinderopvang 2Samen, zonder daarbij de unieke eigenschappen en specifieke wensen van ouders uit het oog te verliezen. Hieronder kunt u in de verkorte versies van het pedagogisch beleidsplan de belangrijkste punten lezen. Wilt u meer weten? Dan kunt u het volledige pedagogisch beleidsplan inzien op onze locaties.

Pedagogsich beleid 0-4 jaar Pedagogisch beleid 4-13 jaar
Voedingsbeleid
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Dat vinden we heel belangrijk. Daarom zorgen we elke dag voor een gezond en gevarieerd menu dat is samengesteld in samenspraak met het Voedingscentrum en een externe diëtiste.

Ons voedingsbeleid

  • Een volwaardig voedingspatroon dat voorziet in voldoende producten met een gunstig effect op de gezondheid (Richtlijnen Goede Voeding)
  • Vooral producten uit de Schijf van Vijf
  • Voldoende energie en essentiële voedingsstoffen
  • Voldoende vezel en niet teveel zout, suiker, verzadigde vetzuren, transvetzuren of andere producten met een (mogelijk) ongunstig effect op de gezondheid
  • Mogelijkheden voor uitzonderingen, bij bijzondere gelegenheden of activiteiten
  • Voldoende keuzemogelijkheden voor de kinderen
    Wilt u weten hoe ons gezonde voedingsbeleid er in de praktijk uitziet? Lees dan ons magazine over ons voedingsbeleid.

Allergieën en individuele afspraken

Indien uw kind speciale voeding nodig heeft (i.v.m. religie, allergie, etc.), geeft u dit aan tijdens het intakegesprek. Uiteraard houden wij hier graag rekening mee.

Eetritme

Bij baby’s wordt hun eigen individuele eetritme aangehouden. Naarmate de kinderen ouder worden, eten we op vaste tijden samen aan tafel. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het eten beleven als een gezellig en sociaal moment.

“Het voedingsbeleid bij Kinderopvang 2Samen ziet er echt fantastisch uit. Ik zou willen dat alle kinderopvang- organisaties dat zo hadden.”

- Dr. Ir. Astrid Postma-Smeets, Expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum
Plaatsingsbeleid
Wij streven ernaar uw kind een passende plaats te bieden op de 2Samen-locatie van uw keuze, op de gewenste ingangsdatum en de door u gewenste dagen. Om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben wij een plaatsingsbeleid. Dit beleid bevordert een evenwichtige leeftijdsopbouw én continuïteit in de samenstelling van de groepen. Wilt u meer weten, bekijk dan ons volledige plaatsingsbeleid.

Minimale afname

Wij adviseren ouders om minimaal twee dagen per week kinderopvang af te nemen. Aan dit advies liggen verschillende pedagogische overwegingen ten grondslag:

Hele dagopvang in een kinderdagverblijf (kdv)

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is het belangrijk dat zij goed kunnen wennen aan de andere kinderen, de groepsregels en de groepsleiding. Pas dan voelen zij zich thuis en is er ruimte voor ontdekken. Uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit onze eigen ervaring, blijkt dat kinderen die slechts één dag per week komen meer moeite hebben om hun draai te vinden. Als ouders er toch voor kiezen om hun kind één dag te plaatsen, dan kan dat op voorwaarde dat het desbetreffende kind hieronder goed gedijt.

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)

Aangezien kinderen in de peuterspeelzaal dagelijks maar een paar uurtjes komen, houden wij bij deze opvangvorm vast aan een minimale afname van twee dagen per week. Dit maakt het voor de kinderen vele malen leuker. Het stelt de andere kinderen en de groepsleiding beter in staat zich in elkaar te verdiepen.

Buitenschoolse opvang (bso)

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd ligt dit wat anders. Zij beschikken over een ruimer netwerk en hebben meer ervaring bij het zich voegen naar nieuwe situaties. In de buitenschoolse opvang is het soms wel mogelijk kinderopvang voor één dag af te nemen. Wel stellen we een maximum aan het aantal kinderen dat één dag afneemt. Informeer daarom even naar de mogelijkheden bij de locatie van uw keuze.

In lijn met ons beleid t.a.v. de geadviseerde minimale afname van twee dagen per kind per week, hebben kinderen die wekelijks meer dagen afnemen voorrang bij plaatsing.

Plaatsing op meerdere locaties

Uit pedagogisch oogpunt raden wij ouders ten zeerste af om hun kind(eren) op verschillende locaties te plaatsen. We gaan daarom zeer terughoudend om met dergelijke verzoeken.

Ongevaccineerde kinderen

Om groepsimmuniteit zoveel mogelijk te waarborgen, plaatsen wij maximaal één ongevaccineerde baby per dag en nooit meer dan 5% ongevaccineerde kinderen per kindercentrum. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Bijzondere zorg

Het kan zijn dat uw kind door gedrag, handicap, of ontwikkelingsachterstand extra zorg nodig heeft. Als dit van tevoren bekend is, is het belangrijk dit bij de aanmelding aan te geven, zodat wij kunnen overleggen of plaatsing mogelijk is en hoe dit in zijn werk gaat. Wij zullen er alles aan doen om uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft.

Bij 2In de Wolken vangen wij ook kinderen op met extra zorgbehoeften. Vanuit Kombino is er dagelijks een pedagogisch medewerker en een verpleegkundige paraat voor de extra zorg en ondersteuning. Mochten wij de opvang van uw kind niet binnen de mogelijkheden van 2Samen kunnen realiseren, dan adviseren wij u in het zoeken naar andere opvangmogelijkheden voor kinderopvang.

Beroepskracht-kindratio: 15 in plaats van 16 peuters

Op peutergroepen (met kinderen vanaf 2 jaar oud) mogen kinderopvangaanbieders één beroepskracht per 8 kinderen inzetten. Indien een groepsruimte voldoet aan de wettelijke eis ten aanzien van de benodigde vierkante meters, kan een peutergroep uit maximaal 16 kinderen bestaan.

2Samen hanteert in dat geval kleinere peutergroepen dan de wettelijke norm. Omdat wij 16 peuters in de groep wel héél erg druk vinden, plannen wij in principe tot maximaal 15 peuters per dag per groep. Zo kunnen we de peuters net wat meer aandacht geven.

Huisregels
De 'Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang' van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en ons huisreglement zijn op plaatsingen bij 2Samen van toepassing. Deze documenten sturen wij u toe wanneer u klant bij ons wordt. U kunt ze hieronder ook downloaden.

Wilt u een dag ruilen? Hieronder kunt u ook ons ruilbeleid downloaden.

Huisreglement 2Samen Algemene voorwaarden Spelregels ruilbeleid

 

Sluitings- en margedagen
Al onze kindercentra zijn het hele jaar geopend behalve tijdens de nationale gedenk- en feestdagen. Onze sluitingsdagen vindt u terug in ons huisreglement. Ook vindt u deze data terug op de sluitingsdagenposter, die op onze kindercentra hangt en die u hieronder kunt downloaden.

Margedagen / Roostervrije dagen

Basisscholen kennen zogenaamde margedagen. Dit zijn extra vrije dagen van de scholen buiten de reguliere vakanties en nationale gedenk- en feestdagen. De buitenschoolse opvang van 2Samen biedt op deze dagen extra opvang, mits minimaal vijf kinderen opvang nodig hebben op die dagen. Indien er een mogelijkheid is, zullen we bso-locaties in de buurt samenvoegen om aan dit aantal van vijf te komen. Dit minimum van vijf kinderen is vanzelfsprekend niet van toepassing in de gebruikelijke vakantieperioden.

Wil u meer weten? In de samenvatting van ons ‘roostervrijedagen-protocol’ hieronder leest u alles over kinderopvang op roostervrije dagen van de school van uw kind.

Roostervrijedagen protocol Sluitingsdagen 2019 Sluitingsdagen 2019 peuteropvang