Samen puzzelen bij kdv 2Vliegers Monster

Plaatsingsbeleid

We doen ons uiterste best om je kind een plekje te geven op de 2Samen-locatie van jouw keuze, op de gewenste ingangsdatum en de door jouw gewenste dagen. Omdat we een evenwichtige leeftijdsopbouw én continuïteit in de samenstelling van de groepen ook belangrijk vinden, volgen we daarbij ons plaatsingsbeleid.

 

 

 

 

 

Minimale afname

Wij adviseren je om je kind minimaal twee dagen per week naar de kinderopvang te laten gaan. Aan dat advies liggen verschillende pedagogische overwegingen ten grondslag: 

Hele dagopvang in een kinderdagverblijf

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is het belangrijk dat zij goed kunnen wennen aan de andere kinderen, de groepsregels en de groepsleiding. Pas dan voelen ze zich thuis en is er ruimte voor ontdekken. Uit wetenschappelijk onderzoek en uit onze eigen ervaring blijkt dat kinderen die minder dan twee dagen komen, meer moeite hebben om hun draai te vinden. Als je er toch voor kiest om je kind één dag te plaatsen, dan kan dat op voorwaarde dat je kind hieronder goed gedijt.

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) 

We willen dat de kinderen voldoende tijd samen hebben om elkaar en de groepsleiding goed te leren kennen. Dit maakt het voor de kinderen veel leuker. Omdat kinderen in de peuterspeelzaal dagelijks maar een paar uurtjes komen, houden wij bij deze opvangvorm vast aan een minimale afname van twee dagen per week. 

Buitenschoolse opvang (bso) 

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd ligt dit wat anders. Zij kennen al meer kinderen en hebben al vaker geoefend met hun draai vinden in een nieuwe situatie. In de buitenschoolse opvang is het daarom mogelijk kinderopvang voor één dag af te nemen. Maar let wel: we stellen een maximum aan het totale aantal kinderen dat één dag komt. Ook krijgen kinderen die wekelijks meer dagen komen, voorrang bij plaatsing. Informeer daarom naar de mogelijkheden bij de locatie van je keuze.

Geen ​​plaatsing op meerdere locaties 

Voor het welzijn van het kind raden we af om een kind op verschillende locaties te plaatsen. We gaan zeer terughoudend om met dergelijke verzoeken.

Izabella (3 jaar) onthult met pedagogisch medewerker en drie directeur bestuurders van Kinderopvang 2Samen, Kinderopvang Kombino en revalidatiecentrum Basalt een zelfgemaakt kunstwerk. Hiermee wordt het nieuwe kinderdagverblijf 2Walvissen geopend.

Vaccinatie en bijzondere zorg

Ongevaccineerde kinderen 

Voor een voldoende sterke groepsimmuniteit zorgen we dat er gedurende een opvangdag maximaal één ongevaccineerde baby aanwezig is, en dat nooit meer dan 5% van de kinderen op een kindercentrum ongevaccineerd is. Dit baseren we op de richtlijnen van het RIVM.

Bijzondere zorg 

Het kan zijn dat je kind door gedrag, handicap, of ontwikkelingsachterstand extra zorg nodig heeft. Het is belangrijk om dit al bij de aanmelding aan te geven. Zo kunnen wij overleggen of plaatsing mogelijk is en hoe dit in zijn werk gaat. Wij zullen er alles aan doen om jouw kind de zorg te bieden die het nodig heeft. 

Bij 2Zonnebloemen en 2Walvissen begeleiden we kinderen met extra zorgbehoeften. Vanuit Kombino is er dagelijks een pedagogisch medewerker en een verpleegkundige paraat voor de extra zorg en ondersteuning. Als het voor ons niet mogelijk is om opvang aan je kind te bieden, dan geven we je advies bij het zoeken naar andere opvangmogelijkheden.

Groepsgrootte

We houden ons bij de groepsgrootte aan de Beroepskracht-kind-ratio (BKR) uit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De BKR duidt het maximale aantal kinderen per pedagogisch medewerker aan. 

Beroepskracht-kind-ratio in het kinderdagverblijf 

Het maximale aantal baby’s van nul jaar per pedagogisch medewerker, is drie. Pedagogisch medewerkers hebben hierdoor veel tijd en aandacht voor kinderen in hun eerste levensjaar. Bij 2Samen zetten we hoog in op de kwaliteit van babyopvang. In tegenstelling tot veel andere organisaties houden we daarom onze babygroepen (0-2 jaar) in stand. Dit is beter voor de rust in de groep en het welzijn van de baby’s.

Beroepskracht-kind-ratio in de peutergroepen 

Bij de peutergroepen (met kinderen vanaf 2 jaar oud) mogen kinderopvangaanbieders één beroepskracht per acht kinderen inzetten. Een peutergroep mag uit maximaal zestien kinderen bestaan, mits ook de groepsruimte daar groot genoeg voor is. We houden ons voor het benodigde aantal vierkante meters per groepsgrootte aan de wettelijke eis.

Beroepskracht-kind-ratio in de buitenschoolse opvang 

Per medewerker zijn er maximaal twaalf kinderen van zeven jaar en ouder toegestaan. Voor groepen met kinderen van vier tot dertien jaar is dat maximumaantal elf. Bij 2Samen kijken we per locatie hoeveel kinderen per medewerker de bso-ruimte toelaat. 

Huisregels

Op plaatsingen bij 2Samen zijn zowel de ‘Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang’ van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, als ons huisreglement van toepassing. Deze documenten sturen we op als je kind bij ons start en je kunt ze hieronder downloaden. Ook kan je hieronder ons ruilbeleid downloaden. In het ruilbeleid leggen we uit hoe we ermee omgaan als je een keer een andere dag dan de vaste opvangdagen opvang nodig hebt.

Ons Privacy Statement vind je helemaal onderaan deze pagina, in de zogenaamde ‘footer'van de website. In dit document lees je hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, ouders, sollicitanten en medewerkers.

 

Huisreglement 2Samen Algemene voorwaarden Spelregels ruilbeleid

Sluitings- en margedagen

Al onze kindercentra zijn, op nationale gedenk- en feestdagen na, het hele jaar open. Onze sluitingsdagen vind je in ons huisreglement, en op de sluitingsdagenposter die op onze kindercentra hangt en die je hieronder kunt downloaden.

Margedagen / Roostervrije dagen 

Basisscholen kennen zogenaamde margedagen. Dit zijn extra vrije dagen van de scholen, naast de reguliere vakanties en nationale gedenk- en feestdagen. De buitenschoolse opvang van 2Samen biedt op deze dagen extra opvang, mits minimaal vijf kinderen die dag opvang nodig hebben. Zo mogelijk voegen we bso-locaties in de buurt samen om aan dit aantal van vijf te komen. Dit minimum van vijf kinderen is vanzelfsprekend niet van toepassing in de gebruikelijke vakantieperioden. Wil je meer weten? Lees dan de samenvatting in ons ‘roostervrijedagenprotocol’ hieronder. 

 

Roostervrijedagen protocol Sluitingsdagen 2024 Sluitingsdagen 2024 Peuteropvang

Bekijk hier ons volledige plaatsingsbeleid: 

Plaatsingsbeleid