Coronavirus

Lees hier actuele informatie over aanpak en maatregelen Corona bij 2Samen

Coronavirus

Naar overzicht

20 mei 2020

Update Coronavirus

In de persconferentie van 19 mei, maakte de Rijksoverheid bekend dat de scholen en kinderopvang vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Dat geeft ook duidelijkheid voor de uitwerking van de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang in de periode tussen 16 maart en 8 juni.

Kosten volledig vergoed

Zoals u in eerdere berichtgeving van ons hebt kunnen lezen, krijgen ouders die hun facturen hebben doorbetaald, de kosten voor zowel dag-, peuter- als naschoolse opvang in de periode van 16 maart tot 8 juni vergoed. Op 8 juni gaan scholen en daarmee ook de bso weer volledig open. U kunt veelgestelde vragen hierover en antwoorden daarop lezen op de website van de Rijksoverheid.

 • De compensatie voor uw eigen bijdrage tot de maximale uurtarieven van de Rijksoverheid*, wordt rechtstreeks via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgekeerd. Dit gebeurt in juni of juli. De Belastingdienst houdt hierbij de gegevens aan zoals deze bij hen bekend waren op peildatum 6 april 2020.
 • Het deel boven de maximale uurtarieven van de Rijksoverheid, wordt door 2Samen vergoed.
  Dit verloopt anders in de dag- en peuteropvang (kdv) dan in de bso:

  • kdv: in de dag- en peuteropvang stoppen wij per 11 mei met het vergoeden van het boven-fiscale deel van de kosten. Per die datum zijn deze voorzieningen immers weer open gegaan.
  • bso: in de bso vergoeden wij het boven-fiscale deel van de kosten t/m 31 mei. Een deel van onze klanten maakt nu slechts deels gebruik van hun bso-contract. Kinderen kunnen immers alleen op de dagen dat zij naar school gaan, bij ons terecht. Door alle ouders gedurende de hele maand mei te compenseren – dus ook op de dagen dat zij wél gebruik hebben gemaakt van de bso – komen wij hen in de periode van 1 t/m 7 juni waarin wij nog steeds maar deels open zijn, ruimschoots tegemoet.

* € 8,17 (dag- en peuteropvang) en € 7,02 (bso).

Compensatie vanuit 2Samen

In de nieuwsbrief van 20 april stond dat u de compensatie vanuit 2Samen in mei zou ontvangen. Dit wordt juni; de uitvoering van de regeling blijkt helaas moeilijker dan gedacht. Bij het overmaken van de compensatie, hanteren we de volgende werkwijze:

 • Hebt u recht op € 1,- compensatie of meer?
  Dan ontvangt u dit bedrag op de bij 2Samen bekende bankrekening.
 • Hebt u recht op minder dan € 1,- compensatie?
  Dan verrekenen wij het bedrag dat u toekomt met de eerstvolgende factuur.

Ook ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag (KOT) ontvangen op deze wijze het boven-fiscale deel van de kinderopvangkosten van 2Samen retour. Voor wat betreft de compensatie voor de eigen bijdrage tot de maximale uurtarieven van de Rijksoverheid, geldt het volgende:

 1. Het is nog steeds niet duidelijk of ouders zonder KOT door de Rijksoverheid zullen worden gecompenseerd. Mocht dit niet zo zijn, dan doet 2Samen dat. Maar dat doen we vanzelfsprekend pas als we zeker weten dat de Rijksoverheid niet compenseert. Deze groep ouders vragen wij om wat extra geduld.
 2. Ouders met Gemeentelijke Peutertoeslag (GPT) i.p.v. KOT worden via 2Samen gecompenseerd.

***

Bericht van 4 mei 2020

Extra maatregelen op de locatie

Bij de opvang moet u rekening houden met een aantal aangescherpte maatregelen om de gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers te beschermen. Elke locatie is anders, daarom zijn de maatregelen voor elke locatie maatwerk. Mogelijk ontvangt u van uw locatie nog een aantal aanvullende aanwijzingen.

Hieronder vatten wij de belangrijkste punten uit onze werkwijze samen:

 • Veel aandacht voor hygiëne. Oppervlakken, speelgoed en materialen worden extra vaak schoongemaakt, er is ontsmettende handgel voor volwassenen in gebruik, medewerkers en kinderen wassen regelmatig hun handen en er wordt extra goed geventileerd.
 • Thuis blijven bij klachten. Kinderen met één van de volgende verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) blijven thuis. Andere kinderen uit het gezin mogen gewoon komen. Bij verkoudheidsklachten en koorts boven de 38 graden blijven het kind en andere gezinsleden thuis. Wanneer het kind en gezinsleden een periode van 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen zij weer komen. Voor onze medewerkers geldt dat zij bij koorts en klachten thuis blijven en de mogelijkheid hebben zich te laten testen op het coronavirus.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Er worden daarom geen handen geschud, er is sprake van een looproute in de locatie en mogelijk een in- en uitgang. U komt uw kind(eren) bij voorkeur alleen brengen en/of halen, kinderen die niet bij de locatie zitten gaan niet mee. Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar en de medewerkers te houden. Dat hoort nu eenmaal bij de aard van kinderopvang. Wel wordt zoveel mogelijk gekozen voor activiteiten waarbij geen fysiek contact nodig is en wordt er veel buiten gespeeld.
 • Overdracht. Overdracht bij het brengen en halen is beperkt, dit om uw bezoek aan het kindercentrum zo kort mogelijk te houden. Uiteraard kunt u wel uitgebreider contact met ons hebben via de telefoon of het ouderportaal.

Hoe help ik mijn kind opnieuw wennen aan de opvang?

Medewerkers besteden extra aandacht aan het wenproces en het rustig en vertrouwd opstarten. Zij nemen vooraf (telefonisch) contact op. Onze pedagogen hebben speciaal voor u een aantal tips opgesteld om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op terugkeer naar de kinderopvang. Lees alle tips voor het kinderdagverblijf/de peuteropvang en de buitenschoolse opvang.

***

Bericht van 22 april 2020

Samengevat:

 • Vanaf 11 mei gaan kinderdagverblijven (0-4 jaar) en peutergroepen weer open. U kunt uw kind dan bij ons brengen op zijn/haar vaste dagen.
 • Vanaf 11 mei gaat de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) deels open. De scholen halveren de groepsgrootte; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar de basisschool gaan. De precieze invulling wordt de komende tijd bepaald in samenspraak met school. Zodra dit bekend is wordt u hierover door school en uw bso geïnformeerd.
 • Kinderen in het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf 11 mei alle dagen naar school en kunnen op al hun vaste dagen gebruik maken van de bso
 • Tot en met 8 mei ontvangen wij alleen kinderen die volgens de huidige afspraken gebruik maken van noodopvang. Deze noodopvang blijft voor een deel van de kinderen ook vanaf 11 mei tot nader order beschikbaar.
 • De regeling waarmee uw kosten voor kinderopvang worden gecompenseerd is in ieder geval verlengd tot 11 mei.

Kijk hier de volledige persconferentie terug.
Lees hier welke aanpassingen gisteren zijn aangekondigd (Rijksoverheid)
Lees hier een aantal veelgestelde vragen n.a.v. de persconferentie (Rijksoverheid)
Lees hier waarom kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van COVID-19 (RIVM)

Gezonde en veilige kinderopvang

Wanneer we op 11 mei weer open gaan, blijven alle reeds bekende maatregelen van kracht om verspreiding van het virus te voorkomen. In de noodopvang zijn wij al gewend geraakt aan het werken met extra maatregelen. Wanneer we meer kinderen verwelkomen moeten we er samen (ouders, kinderen en medewerkers) voor zorgen dat we ons zo goed mogelijk aan de maatregelen houden. Wij infomeren u op een later moment over de aanpassingen waar u rekening mee kunt houden zodra we weer open gaan. We houden er uiteraard ook rekening mee dat kinderen weer even moeten wennen. Hoe wij hiermee omgaan hoort u ook later van ons.

***

Bericht van 20 april 2020

De afgelopen weken is op landelijk niveau hard gewerkt aan een compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang in de periode van 16 maart t/m 28 april. Hierover hebt u op 1 april jl. bericht van ons ontvangen. De overheid heeft zich, in nauw overleg met de kinderopvangbranche, ingezet om deze regeling zo eenvoudig mogelijk te maken. De privacy van ouders/verzorgers was hierbij een belangrijk element. U kunt zich voorstellen dat dit tijd kost.

De manier waarop ouders zullen worden gecompenseerd, is inmiddels bekend. In deze brief gaan wij hier graag op in.

De compensatieregeling

Uw kinderopvangfactuur bestaat uit verschillende delen. U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en u betaalt zelf uw eigen bijdrage. De meeste ouders maken het gehele factuurbedrag in een keer aan ons over. Het uitgangspunt is en blijft: uw kosten worden volledig vergoed. Dit geldt ook voor ouders die op dit moment gebruikmaken van de noodopvang en ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

Wie compenseert wat?

U wordt door twee partijen gecompenseerd:

 1. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de Belastingdienst worden vergoed (te weten € 8,17 (kdv) en € 7,02 (bso)). Dit bedrag wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U krijgt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag. Vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart t/m 28 april in één keer uitbetaald. Dit gebeurt in juni of juli. De Belastingdienst houdt hierbij de gegevens aan zoals deze bij hen bekend zijn op peildatum 6 april 2020. Als de kinderopvang na 28 april langer dicht moet blijven, vindt de betaling over de gehele periode op een later moment plaats.
 2. Onze uurprijzen liggen over het algemeen boven de hierboven genoemde maximale uurtarieven. Dit deel van de kosten vergoedt 2Samen en maken wij in mei aan u over op het bij ons bekende rekeningnummer. Dit gaat buiten de gebruikelijke maandfacturen om.

Hier leest u meer over de compensatie vanuit de overheid.

***

Bericht van 16 maart 2020

2Samen verzorgt t/m 6 april enkel kinderopvang voor ouders in zogenaamde cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Dit is een verplichting vanuit de Rijksoverheid. Ook ouders die een onmisbare functie vervullen ten behoeve van één van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen een beroep doen op onze kinderopvang. Voor alle anderen is onze kinderopvang gesloten.

Wij verzoeken u dringend om kinderen die hoesten en/of andere verkoudheidsklachten of koorts hebben niet naar de opvang te brengen.

We doen ons uiterste best om zo goed mogelijke kinderopvang te leveren voor mensen in cruciale beroepsgroepen en volgen vanzelfsprekend alle adviezen van GGD Haaglanden, het RIVM en de Rijksoverheid.

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

***

Bericht van 13 maart 2020

Gisteren, 12 maart, is op de persconferentie met premier Rutte, zorgminister Bruins en Jaap van Dissel directeur van het RIVM een aangepast advies uitgebracht om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wij infomeren u hierbij over de nieuwe maatregelen die gelden voor alle Nederlanders.

Rijksoverheid zegt het volgende: “Scholen in het primair -, voortgezet -en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.”

Het volledige overzicht met maatregelen kunt u hier teruglezen.

Bovenstaande betekent dat kinderen en medewerkers met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts moeten thuisblijven tot ze beter zijn. Mocht uw kind één van deze klachten hebben dan vragen wij u uw kind ziek te melden. Dankzij deze maatregel kunnen we kinderopvang blijven aanbieden voor alle kinderen die geen ziekteverschijnselen hebben.

Wij onderhouden nauw contact met de GGD en volgen vanzelfsprekend alle adviezen om de kans op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u kijken op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.

***

Bericht van 12 maart 2020

Dinsdag 10 maart, is door de GGD Haaglanden bevestigd dat twee medewerkers van 2Samen het Coronavirus (COVID-19) hebben. De kinderen hebben volgens de GGD geen risico gelopen. De ouders van de betreffende locaties hebben een apart bericht van ons ontvangen.

De medewerkers waar het om gaat, staan niet op de groep. Na contact met iemand uit een risicogebied, zijn zij -op eigen initiatief- uit voorzorg thuisgebleven toen zij zich niet lekker voelden. Door dit adequate handelen, is het aantal contacten met kinderen en collega’s beperkt. Op de dag dat zij nog hebben gewerkt, hadden zij geen klachten en waren zij volgens de GGD niet besmettelijk. Inmiddels zijn beide medewerkers gelukkig weer aan de beterende hand.

Kinderen geen risicogroep
Kinderen hebben over het algemeen weinig tot geen last van het coronavirus en vormen geen speciale risicogroep. Heeft uw kind geen klachten? Dan kan uw kind gewoon naar de opvang komen. De GGD adviseert om de standaard hygiënemaatregelen in acht te nemen:

 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik van papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Wanneer contact opnemen met een arts?
Natuurlijk is het goed om alert te zijn op de symptomen. Met name als u (of een gezinslid) in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon. Neem in dat geval telefonisch contact op met uw huisarts als sprake is van 38 graden koorts of hoger en/of luchtwegklachten, zoals hoesten of benauwdheid.

Wij onderhouden nauw contact met de GGD en volgen vanzelfsprekend alle adviezen om de kans op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u kijken op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.